Публічна оферта щодо надання благодійної пожертви

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією Релігійної громади «Алмаз» у Подільському районі міста Києва Євангельських християн, ідентифікаційний код юридичної особи 33060559, що знаходиться за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Оленівська, буд. 34-А, кв, 39 (далі – «Церква»), в особі Пресвітера Скопича Миколи Яковича, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.
1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Церкви в мережі Інтернет за посиланням: https://almaz.in.ua/donate/ (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Церквою у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
1.4. Церква може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Церкви для укладення такого договору.

 

2. Предмет Договору

 

2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає як добровільну благодійну пожертву у власність Церкви грошові кошти на забезпечення статутної діяльності Церкви, а Церква приймає таку благодійну пожертву та зобов’язується використовувати її для проведення власної благодійної діяльності відповідно до Статуту та законодавства України.
2.2. Відповідно до ст. 18 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» релігійні організації мають право звертатися за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх.
2.3. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін.

 

3. Діяльність Церкви

 

3.1. Церква здійснює благодійну діяльність як самостійно, так і через благодійні фонди, задовольняє релігійні потреби віруючих громадян євангельського віросповідання, організовує та проводить релігійні заходи з метою проповіді євангелія, а також інші види релігійної діяльності відповідно до свого Статуту.
3.2. Діяльність Церкви не має на меті отримання прибутку.
3.3. Інформація про роботу Церкви розміщені на Сайті.

 

4. Внесення пожертви та акцепт Оферти

 

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом (і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або (іі) перерахування грошових коштів на поточний рахунок Церкви через установи банків, або (ііі) передачі Церкві готівкових коштів. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Церквою не обмежується.
4.2. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Церквою для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Церкви відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
4.3. Внесені благодійні пожертви використовуються Церквою у порядку їхнього надходження.
4.4. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.
4.5. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Церкві коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 4.1 вище. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Церкви або їх оприбуткування у касі Церкви.
4.6. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору.
4.7. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Церкви, якщо такі витрати стягуються з Церкви. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Церквою на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо).

 

5. Права та обов’язки сторін

 

5.1. Церква зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.
5.2. Церква має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України.
5.3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» Церква може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат.
5.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Церкви обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Церква має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Церкві згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Церкви через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Церква зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
6.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Церквою для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Церква зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
6.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.

 

 

Релігійна громада «Алмаз» у Подільському районі міста Києва Євангельських християн

 

Неприбуткова організація
Код отримувача: 33060559
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN:
UA143052990000026002026218208
Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Призначення платежу: благодійна пожертва або добровільні пожертвування